PORADNIK SADZENIA TRUSKAWEK

 

 

       Wszystko o truskawkch

1.Sadzenie truskawek.

Truskawki możemy sadzić od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Warunkiem powodzenia uprawy truskawek jest zakładanie plantacji z sadzonek wolnych od chorób i wirusów. Do wysadzania truskawek należy przystąpić jak najszybciej po otrzymaniu sadzonek (w czasie transportu sadzonki powinny by przetrzymywane w workach foliowych). Truskawki powinny być sadzone w ziemię wilgotną, uleżałą, a nie świeżo kopaną czy zaoraną. Korzenie należy dobrze przysypać ziemią, starannie ją ugniatać, pozostawiając stożek wzrostu nad powierzchnią ziemi. Po posadzeniu truskawki należy podlać wodą. Najpowszechniejszym systemem zakładania plantacji jest system rzędowy. W systemie tym odległości między rzędami wynoszą od 80 cm, zaś między roślinami w rzędzie co 15-25 cm, na glebach żyźniejszych nawet, co 30-35 cm. Należy pamiętać również o tym, aby odległość między rzędami dopasować do rodzaju sprzętu stosowanego w uprawie. W uprawie rzędowo-pasowej odległości między rzędami nie są jednakowe, zawsze jednak jedno międzyrzędzie jest szersze, a drugie węższe, np. 80+60*25cm,90+50*25cm lub 100+50*20cm. Ten system uprawy pozwala na większe zagęszczenie roślin, a tym samym na uzyskanie wyższego plonu owoców z tej samej powierzchni co w uprawie rzędowej. System rzędowo-pasowy jest często stosowany przy uprawie truskawek na zbiór przyspieszony pod osłonami niskimi „na płasko”(pozwala na b. efektywne wykorzystanie osłon). Nie poleca się takiego sposobu uprawy na glebach ciężkich i żyznych ani odmian silnie rosnących i szybko rozkrzewiających się, takich jak Dukat czy Senga Sengana. Najbardziej intensywny sposób uprawy w polu to uprawa zagonowa ze względu na wysokie koszty tej metody. W następnych latach truskawki te owocują  normalnie, w terminach tradycyjnych. Zaleca się ją w przypadku uprawy jednorocznej, ale także dwu sezonowej (jeden zbiór opóźniony –latem, a drugi przyspieszony-wiosną). Na działce sadzonki truskawek sadzi się najczęściej w rozstawie 25 cm x 50 cm. Na l0 m2 potrzeba około 100 szt. Dołki pod truskawki powinny być głębokości i szerokości systemu korzeniowego tak, aby korzonki po wysadzeniu nie były pozaginane Na założenie plantacji truskawek potrzeba około 40-50 tys. sadzonek na l ha, (4-5 tys. szt. na l0 arów). Optymalna rozstawa: 30 cm x 80 cm lub w systemie dwurzędowym: 50 cm x 50 cm x 100 cm x 25 cm (około 50 tys. sadzonek na l ha).Rozsadę najlepiej wysadzać w dni pochmurne, a po posadzeniu obficie podlać. Podczas sadzenia w czasie pogody ciepłej i suchej zaleca się nie tylko podlanie, ale lekkie nakrycie posadzonych roślin ściółką ze słomy na 5-7 dni. Nie ma tych problemów przy sadzeniu sadzonek „frigo”- w glebie o umiarkowanej wilgotności przyjmują się w 100 % i szybko rosną.

 


2.Gleba.

Pod uprawę truskawek nadają się gleby Dośc żyzne, zasobne w próchnicę, dostatecznie przewiewne i o uregulowanych stosunkach wodnych.. Należy unikac gleb ciężkich, zlewnych, szybko zaskorupiających się i podmokłych. Przy uprawie odmian wczesnych oraz zamierzonym  przyspieszeniu zbiorów plantacja powinna być zakładana na glebach lekkich, szybko obsychających po zimie i łatwo się nagrzewających. Ponieważ rośliny maja płytki system korzeniowy przy niskim poziomie wody gruntowej  i braku opadów atmosferycznych konieczne jest nawadnianie. Truskawki wymagają gleb lekko kwaśnych (optymalne pH wynosi 5.0-6.0). Obniżyc  pH możemy  przez stosowanie nawozów fizjologicznie kwaśnych (np. siarczanu amonu). W razie wystąpienia chlorozy celowe jest też opryskiwanie chylatami żelaza. Przy pH niższym niż 4.5 truskawki mogą cierpiec na brak wapna.

 

3.Stanowisko w płodozmianie.

Najlepszymi przedplonami są rośliny zbożowe (zwłaszcza pszenica), rzepak ozimy, rzepik i gorczyca, niektóre motylkowe, jak łubin, bobik, wyka, peluszka, mieszanki żyta i wyki ozimej, a także wczesne warzywa (fasola, groch, kapusta, kalarep, kalafior, marchew czy cebula)  i niektóre  rośliny motylkowe (łubin, wyka, peluszka), mieszankę żyta i wyki ozimej. Po takich roślinach jak: malina, jeżyna, ziemniak, ogórki, porzeczki tytoń, len czy pomidor, łatwo porażonych przez grzyb Verticillium dahliae, wywołujący groźną chorobę systemu korzeniowego , nie powinno się sadzic odmian wrażliwych na tę chorobę, jak Kent, Honeoye, Elsanta. Nie powinno się tez uprawiac truskawek po kukurydzy, koniczynie i ziemniakach (obecnośc nicieni). Rozwój tego szkodnika hamuje uprawa buraków, rzepaku i brukwi. Nie należy też uprawiac truskawek po truskawkach-zmęczenie gleby (nagromadzenie się w glebie różnych agrofagów-zwłaszcza grzybów i nicieni- w miejsca uszkodzone przez nicienie wnikają grzyby pasożytnicze, co może prowadzic do zamierania i gnicia korzeni). Nicieniobójczym działaniem odznacza się roślina ozdobna-aksamitka (zwłaszcza jej niska forma Tagetes patula). 4-miesięczna uprawa jej na polu może zniszczyc populację korzeniaka szkodliwego o ponad 90 %. Znaczne ograniczenie Verticillium spp. mają gorczyca sarepska, kukurydza, pszenica i gorczyca biała.


4.Zwalczanie chwastów.

Najskuteczniej chwasty trwałe niszczy się przed założeniem plantacji. Po zbiorze plonu głównego należy wykonac  podorywkę i zabronowac pole. Po upływie 4-6 tygodni powierzchnia pokrywa się np. perzem, skrzypem, rdestem lub innymi chwastami wieloletnimi i jednorocznymi, wtedy opryskuje się te rośliny wybranymi środkami chemicznymi. Z polecanych dawek sporządzic należy nie więcej niż 400 l cieczy użytkowej na 1 ha. Herbicydy dolistne wskazane jest stosowac gdy liście są suche, w temperaturze ok.20 stopni i stosunkowo dużej wilgotności powietrza. Dla truskawki, ze względu na płytki system korzeniowy, chwasty są groźnym konkurentem. Chwasty jednoroczne kiełkują już kilka dni po posadzeniu truskawek i wtedy należy rozpocząc ich niszczenie-mechanicznie lub herbicydami. Jednak stosowanie motyki lub opielacza przesusza glebę i uszkadza korzenie truskawek. Wysoka skutecznośc działania herbicydów, bez ryzyka uszkodzenia roślin gwarantuje przestrzeganie zasad stosowania podawanych przez producentów tych środków podawanych na opakowaniu.  Herbicydy doglebowe najlepiej stosowac na glebę wilgotną (dawka cieczy użytkowej powinna wynosic 300-400 l/ha). Herbicydy dolistne stosujemy w dawce cieczy użytkowej wynoszącej 200-300 l/ha. Naniesione herbicydy nie powinny byc zmyte przez deszcz w ciągu 5 godzin od zastosowania. Wskazane jest też przestrzeganie rotacji preparatów. Stosowanie w ciągu kilku lat tylko jednego herbicydu o podobnym mechanizmie działania, może prowadzic do uodpornienia się chwastów na nie.


5.Nawożenie. 

Truskawka ma stosunkowo małe wymagania nawozowe, ponieważ wykazuje dużą zdolnośc wykorzystania składników pokarmowych znajdujących się w glebie. Jednak na glebach słabszych i przy uprawie intensywnej (uprawa sterowana)jest to konieczne. Przed założeniem plantacji wskazane jest nawożenie organiczne. Truskawki dobrze reagują na obornik, który najlepiej dać pod przedplon. Na glebach najsłabszych dodatni wpływ obornika na plonowanie roślin może zostac zwiększony przez jego głębsze przyoranie-nawet na głębokośc 50-60 cm. (na działce należy go przekopać na głębokość 20-25 cm a na glebach lżejszych głębiej). Pogłębiona orka spulchnia podglebie, co ułatwia przerastanie korzeni do warstw bardziej zasobnych w wodę oraz przyczynia się do lepszego rozkładu obornika. Stosować w zależności od żyzności gleby, w dawce 30-35 t/ha (obornik stosuje się nie częściej, niż co 4 lata). Jeśli jest brak obornika, można przyorać szczególnie cenny nawóz zielony, np. peluszkę, łubin, bobik, czy gorczycę, mieszanki roślin bobowatych z należącymi do ich rodzin-rzepak ozimy i jary lub żyto (do przyorania na wiosnę). Stanowią go rośliny uprawne szybko rosnące, mocno zagęszczające i zdolne do wytworzenia w stosunkowo krótkim czasie  (2-3 miesiące) dużą ilośc zielonej masy. Po przyoraniu, przy dostatecznej wilgotności gleby, ich rozkład trwa około 6 tygodni. Nawozy zielone stanowią nie tylko tanie źródło próchnicy i składników pokarmowych, ale jako rośliny szybko zagęszczające się „tłumią” silne chwasty i doprowadzają do zamierania wielu z nich.  Przed założeniem plantacji nie ma potrzeby stosowania nawozów azotowych. Przy zastosowaniu pełnego nawożenia organicznego stosujemy do 100 kg P2O5 (około 600 kg superfosfatu pojedynczego lub 200 kg superfosfatu potrójnego) oraz do 120 kg K2O (około 250 kg soli potasowej 50% lub siarczanu potasu) na 1 ha. Jeżeli nie stosujemy obornika lub nawozów zielonych, wskazane jest zwiększenie dawki nawozów fosforowych i potasowych, mniej więcej o połowę. Nie ma wtedy potrzeby ich stosowania w czasie 3-4 letniego prowadzenia plantacji. Jedynie na glebach lekkich, zwłaszcza piaszczystych, może istniec  potrzeba powtórnego zastosowania potasu w drugim roku prowadzenia plantacji (50-60 kg K2/ha). Gleby lekkie, zazwyczaj ubogie w magnez, należy nawozic tym pierwiastkiem w dawce około 150 kg MgO/ha najlepiej w postaci wapna magnezowego. Jego ilośc zależy od rodzaju i odczynu gleby. Nawozy fosforowe i potasowe wysiewa się pod orkę, na pole już zaorane albo bezpośrednio przed sadzeniem truskawek. W ostatnich dwóch  przypadkach konieczne jest dokładne wymieszanie nawozów z glebą. Wapno nie powinno by stosowane tuż przed sadzeniem, najlepiej je rozsiac pod przedplon poprzedzający truskawki. Nie należy łączyc nawozów organicznych i wapna, ponieważ wapno przyspiesza ich mineralizację, następują straty próchnicy i azotu. Truskawki posadzone wiosną nawozi się dwukrotnie dawką azotu do 80 kg N/ha-pierwszą częśc tej dawki wprowadza się dopiero po przyjęciu się roślin tj. po upływie 2-3 tygodni od posadzenia, a drugą miesiąc później. Przy sadzeniu truskawek w lecie wystarczy nawożenie jednorazowe (dawką ok.40 kg/ha), ale nie później niż na początku sierpnia. Późniejsze wprowadzenie azotu może spowodowac przedłużenie wegetacji i słabe przygotowanie roślin do spoczynku zimowego. Truskawki sadzone późnym latem i jesienią zasila się pierwiastkiem dopiero w następnym roku. Pierwszą dawkę stosuje się wczesną wiosną, tuż po rozpoczęciu wegetacji, a drugą w połowie maja (dawkę 40 kg N/ha stosujemy jednorazowo). Przy nawożeniu azotem plantacji owocujących, podobnie jak przy nawożeniu plantacji młodych, wysokośc dawki azotu zależy od żyzności gleby i kondycji roślin, i na ogół 30-50 kg N/ha. Należy unikac przenawożenia azotem. Nawozy azotowe na plantacji owocującej powinno się wysiac bezpośrednio po zakończeniu zbiorów. Do nawożenia azotowego może byc wykorzystana: saletra amonowa (zwłaszcza przy pH powyżej 6,5), saletrzak ( na glebach o niskim pH) i mocznik. Z nawozów fosforowych - przy objawach niedoboru fosforu(widoczne zwłaszcza na starszych liściach niebiesko-purpurowe plamy) stosujemy superfosfat zwykły lub granulowany (potrójny). Z nawozów potasowych-przy objawach niedoboru potasu (czerwonobrunatne brzegi starszych liści stopniowo powiększające się) zalecany jest siarczan potasu. Sól potasowa niestety zawiera chlor, na który truskawki źle reagują. Do nawożenia truskawek, szczególnie na plantacjach owocujących możemy używac nawozy wieloskładnikowe, jak: Polifoska, Azofoska, Fructus czy Hydrokomplex. Bardzo dobre do nawożenia truskawek są nawozy o spowolnionym działaniu, np. Osmocote 16-10-13 (%NPK). Dokarmianie dolistne tylko w uzasadnionych przypadkach (susza lub uwstecznienie wniesionego do gleby składnika pokarmowego) nawozami chylatowymi. Pozytywny wpływ na jakośc owoców ma opryskiwanie roślin(od pełni kwitnienia do zawiązywania owoców)saletrą wapniową w stężeniu 0.5 %.


6.Ściółkowanie plantacji. 

 • Okrywanie :

Najlepsza do okrywania jest Agrowłóknina Geocover biała o lekkiej gramaturze np. P-17 czy P-20. Głównie stosuje się je do sezonowego okrywania roślin, aby chronić je przed chłodem i zapobiec przyśpieszonemu wzrostowi.

Agrowłókniny Geocover P-23 coraz częściej stosuje się do przykrywania roślin już jesienią oraz wczesną wiosną, aby zabezpieczyć przed spadkami temperatury.

Agrowłókniny Geocover są dostępne w szerokościach : 1,6; 3,2; 4,8; 6,35; 9,6; 10,5; 12,65.

Szerokości powyżej 4,2 m mają Wzmacniane Brzegi, czyli zgrzewane brzegi po obu stronach materiału, na długości 25 cm.

Co daje stosowanie Agrowłókniny Geocover?

 •  przyśpieszenie owocowania o kilka czy kilkanaście dni
 •  ochrona kwiatów przed niskimi temperaturami
 •  ochrona roślin przed silnymi opadami atmosferycznymi
 •  wydłużenie czasu owocowania
 •  znaczna poprawa jakości owoców.

 

 

 • Ściółkowanie – zabezpieczenie przed chwastami

 

Agrowłóknina Geocover P-50 czarna idealnie sprawdza się w ściółkowaniu truskawek

 

Co daje nam ściółkowanie Agrowłókniną Geocover?

 •  wyeliminowanie chwastów, bez stosowania herbicydów
 •  struktura Agrowłókniny Geocover umożliwia swobodne przenikanie wody do gleby
 •  utrzymani odpowiedniej wilgoci gleby
 •  zapewnienie dobrych warunków fitosanitarnych, wpływa to na jakość owoców
 •  przyspieszenie nagrzewania się gleby, co wpływa na wzrost korzeni


7.Nawadnianie plantacji.

Rośliny nawadniamy bezpośrednio po posadzeniu (przy silnym przesuszeniu gleby też przed sadzeniem), korzystne jest też po przyjęciu się truskawek. Najwyższe zapotrzebowanie na wodę truskawka wykazuje w czasie wzrostu zawiązków i dojrzewania owoców oraz w okresie zawiązywania pąków na następny rok. Niedobór wody w tych okresach powoduje niższe plonowanie. Nie wskazany  jest nadmiar po zakończonych zbiorów.

 

8.Koszenie liści i niszczenie rozłogów.

Koszenie liści wskazane jest z wielu względów (fitosanitarnych, ułatwia zabiegi pielęgnacyjne, stosowanie nawozów i herbicydów, powoduje wzrost plonów a owoce SA większe). Po raz pierwszy kosi się liście na roślinach dobrze wyrośniętych, silnie rozkrzewionych, po pierwszym pełnym owocowaniu (jeśli rośliny słabą rosną lepiej z koszenia zrezygnowac). Nie zaleca się przeprowadzenia tego zabiegu na plantacjach starszych niż 3-letnie. Liście kosimy nie później niż 2 tygodnie po zbiorze owoców.  Na plantacjach 1-rocznych liście kosi się na wysokośc 3-5 cm nad powierzchnią gleby, na starszych – nie niżej niż 5-7 cm. Jeśli plantacja była silnie opanowana przez patogeny chorobotwórcze, roztocze, czy była zachwaszczona-to liście lepiej usunąc. Ważnym zabiegiem fitosanitarnym  jest też usunięcie wiosną starych liści. Innym zabiegiem, który na plantacjach towarowych powinien byc wykonywany przynajmniej 2-krotnie, jest niszczenie rozłogów. Zabieg ten wzmacnia rośliny mateczne i poprawia warunki fitosanitarne. Rozłogi możemy niszczyc mechanicznie (narzędzia ręczne, frezarki lub glebogryzarki).


9.Fertygacja.

Jest to podawanie nawozów bezpośrednio do aktywnej strefy systemu korzeniowego, aby stworzyc w nie najlepsze warunki żywienia mineralnego roślin. Polecane jest na zagonach ściółkowanych folią, gdzie tradycyjne nawożenie jest nieuzasadnione. Pozwala na regulowanie wielkości dawek w zależności od potrzeb rośliny.


10.Ochrona przed przymrozkami.

Należy unikac stanowisk w dolinach i zagłębieniach terenu, a także na polach otoczonych zabudowaniami lub zwartą roślinnością, na których mogą tworzyc się zastoiska przymrozkowe. W rejonach szczególnie zagrożonych przymrozkami (gł. Polska Północno-Wschodnia i Wschodnia), nie zaleca się uprawy odmian wcześnie zakwitających, jak Honeoye czy Rosie. Aktywna ochrona przed przymrozkami polega na zadymianiu lub deszczowaniu. Zadymianie może by pomocne przy lekkich przymrozkach. Nie przynosi dostatecznej ochrony, zwłaszcza gdy wieje silny wiatr. Dobra metodą jest deszczowanie „wyprzedzające” lub polewanie roślin. Deszczowanie „wyprzedzające” podczas suchej wiosny wykonuje się 3-4dni przed terminem przewidywanego nadejścia przymrozków (wilgotna gleba gromadzi więcej ciepła, a jej ciepło oddawane jest do przyziemnej warstwy atmosfery, co zapobiega spadkowi temperatury). Jednak najefektywniejsze jest równomierne polewanie roślin w czasie trwania przymrozku. Polewanie rozpoczynamy, gdy temperatura powietrza przy gruncie obniży się do 0 stopni, a kończy się w momencie jej podniesienia powyżej 0 stopni. Koniecznie trzeba zapewnic ciągłośc polewania (przerwy nie mogą być dłuższe niż 60 sek). Umożliwia ochronę roślin przy spadku temperatury do – 7 stopni.


11. Ochrona przed szkodnikami i chorobami.

Szkodniki glebowe. Pędraki i drutowce – wybór odpowiedniego stanowiska,  niezaperzonego,  zwalczanie mechanicznie (orka, glebogryzarka, talerzówka) czy uprawianie gryki jako przedplon. Najskuteczniejsza jednak jest walka chemiczna przy użyciu preparatu Dursban 480 EC (5 l/ha/2000 l wody). Opuchlaki. Przede wszystkim należy wybrac pole wolne od tych szkodników lub zniszczyc je przed sadzeniem. Zwalczanie chrząszczy żerujących na liściach i składających jaj przeprowadza się po zbiorze owoców i powtarza 1-2-krotnie, w odstępie ok.14 dni, stosując Dursban 480 EC  ( w dawce 2,5-3,0 l/ha), Nurelle D 550 EC (1,5 l/ha) lub Mospilan 20 SP (0,3 kg/ha). Zwalczanie nicieni. Plantacje należy zakładac ze zdrowych sadzonek (w sadzonki należy zaopatrywać się w wyspecjalizowanych gospodarstwach szkółkarskich, gdzie sadzonki są kwalifikowane i uzyskują gwarancję genetycznej czystości odmianowej oraz zdrowotnej), na polu wolnym od tych szkodników. Skutecznym sposobem jest odkażanie gleby lub uprawianie roślin, których wydzieliny korzeniowe działają niekorzystnie na te robaki np. aksamitki ozdobnej lub odkażanie gleby preparatem Basamid 97 GR.


12. Zdrowotne i odżywcze właściwości truskawek.

Truskawki cenione są nie tylko za swój smak i aromat, ale również za wysoką wartośc odżywczą i dietetyczną. Pod względem zawartości witaminy C przewyższają cytrynę. Spożywając 15 dag owoców pokrywa się dzienne zapotrzebowanie na tę witaminę. Owoce truskawki odznaczają się niską kalorycznością. Medycyna ludowa przypisuje truskawkom szerokie działanie zdrowotne, zachęcając do ich spożywania przy artretyzmie, schorzeniach reumatycznych, kamieniach nerkowych, anemii, chorobach pęcherza i stanach gorączkowych. Truskawki zawierają antybiotyk roślinny. W truskawkach występuje także kwas mefylosalicylowy, substancja blisko spokrewniona z aspiryną, co oznacza, że przekonanie o jej skuteczności w wypadku reumatyzmu i stanach gorączkowych nie jest bezpodstawne. Owoce truskawek mają wybitne właściwości antyrakowe z powodu zawartości kwasu ellagowego, który działa także anty-bakteryjnie i antywirusowo.


Strona GłównaStrona Główna

Koszyk  

(pusty)

KONTAKT

ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE

Pn - Pt  8:00 - 16:00
Sobota  8:00 - 13:00

 +48 42 640 02 37

+48 42 230 91 05

 

 +48 600 554 883

+48 600 554 886

+48 600 467 868

ZAMÓWIENIA E-MAIL

zamowienia@geocover.pl

Agrowłóknina chroni 
uprawy przed mrozem

Agrowłóknina chroni uprawy przed mrozem

Agrowłóknina na wiosnę i jesień

Opinie KLientów

Będziemy bardzo wdzięczni za Twoją opinię.

Szukaj Produktu


polecaja nas

polecaja nas