WARUNKI GWARANCJI

 

 1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez Geocover Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Obywatelska 102/104, 94-104  Łódź, Polska, nazywaną w dalszej części gwarancji Gwarantem.
 2. Gwarancja udzielana jest następujące Produkty Gwaranta:

a) Agrowłóknina wiosenno/jesienna;

b) Agrowłóknina zimowa;

c) Agrowłóknina ściółkująca (przeciw chwastom);

d) Agrowłóknina na pryzmy buraczane;

e) Płachta ochronna na słomę;

f) Agrowłóknina na kopce.

 1. Gwarant zapewnia, że Produkty odpowiadają udokumentowanym specyfikacjom jakościowym. Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne oraz zalecenia przedstawiane w stosunku do Produktów, wynikają z badań i doświadczeń uznanych przez Gwaranta za wiarygodne. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie, polegające na braku odpowiednich parametrów jakościowych Produktu.
 2. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

a) wad wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania, montażu, korzystania z Produktu,

b) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych, spowodowanych działaniem czynników niezależnych od Gwaranta,

c)  uszkodzeń powstałych wskutek działania siły wyższej, m.in. wiatr, tornado, grad, itp.,

d)  uszkodzeń powstałych na skutek używania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 1.  Okres Gwarancji wynosi 24 miesiące od daty wydania Produktu Kupującemu.
 2.  Niniejsza Gwarancja dotyczy wyłącznie Produktu eksploatowanego na terytorium Polski i jest ważna wyłącznie z dowodem    zakupu Produktu.
 3.  Wady Produktu podlegają zgłoszeniu Gwarantowi:

a)      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@geocover.pl lub

b)      w formie pisemnej na adres siedziby Gwaranta.

 1.  Zgłoszenie wady Produktu powinno zawierać:  

a)      imię, nazwisko, adres, (opcjonalnie telefon kontaktowy) Kupującego oraz wskazanie miejsca na terytorium Polski, w którym znajduje się Produkt;

b)      datę zakupu Produktu oraz datę spostrzeżenia wady;

c)      rodzaj Produktu;

d)      opis zgłaszanej wady Produktu objętego Gwarancją;

Zgłoszenie wady następuje na formularz zołączanym do Produktu. Formularz jest dostępny również do pobrania ze strony internetowej: https://sklep.geocover.pl/. Do zgłoszenia może być dołączona próbka Produktu.

 1. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego Produktu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym bądź też w przypadku braku możliwości naprawy- do bezpłatnej wymiany. W celu zweryfikowania zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zastrzega sobie prawo oględzin zareklamowanego Produktu w miejscu jego zamontowania lub przechowywania w uprzednio uzgodnionym terminie.
 2. Jeżeli wada Produktu jest objęta niniejszą Gwarancją, Gwarant obowiązany jest do naprawy lub wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad. W przypadku gdy wada Produktu nie jest objęta niniejszą Gwarancją, Gwarant może udzielić Kupującemu dodatkowych instrukcji w zakresie prawidłowego korzystania z Produktu.
 3. Czynności, o których mowa w pkt 9-10 powinny zostać wykonane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady, dokonanego zgodnie z punktem 5 i 6 niniejszej Gwarancji.
 4. Niniejsza Gwarancja nie uprawnia Kupującego do żądania obniżenia ceny ani do odstąpienia od umowy sprzedaży i żądania zwrotu ceny.
 5. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) Gwarant informuje Kupującego, że podanie danych osobowych, wymienionych w punkcie 8 niniejszej Gwarancji, jest dobrowolne. Jednakże odmowa podania danych osobowych przez Kupującego w zgłoszeniu wady Produktu może uniemożliwić wykonanie przez Gwaranta obowiązków z tytułu udzielonej Gwarancji. Podając swoje dane osobowe Kupujący wyraża zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie przez Gwaranta w celu realizacji uprawnień wynikających z Gwarancji. Kupujący ma prawo dostępu do treści przekazanych Gwarantowi danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania usunięcia.
 6. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień Kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.